Oznam pre žiakov a rodičov o spôsobe záverečného hodnotenia v šk. r. 2019/2020

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy s materskou školou, Vydrník 121, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, a preto sa tieto predmety neklasifikujú, aj keď boli… Pokračovanie…

Zápis detí do materskej školy 2020/2021

Podmienky prijatia Do materskej školy budú prijímané deti na základe podanej písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu pre nasledujúci školský rok. Termín zápisu – podávania vyplnenej žiadosti: od 18. mája do 22. mája 2020 v čase od 8:00 hod. do 13:00 h osobne alebo do poštovej schránky materskej školy, príp. základnej školy.… Pokračovanie…

Wocabee

Milí žiaci 3. a 4. ročníka, vyhodnotili sme aj súťaž z anglického jazyka WOCABEE, v učení sa anglických slovíčok. Z dôvodu prerušenia vyučovania od 11.3.2020 sme nestihli zadať rovnaké množstvo balíkov anglických slovíčok pre všetky triedy rovnako, preto sme sa rozhodli vyhodnotiť súťaž v každej triede zvlášť. 3. A trieda… Pokračovanie…

Milí žiaci, nezabúdajte na školu, škola na vás tiež nezabúda!

Nezabúdajte vypracovať pracovné listy. Vypracované úlohy – PL posielajte do školy prostredníctvom asistentky Danky. Zber sa uskutočňuje každý utorok a piatok po 10.00 hod. Pre žiakov školy sa po dohode s triednymi učiteľkami uskutočňuje online vzdelávanie prostredníctvom Facebooku a Messengera. Zatiaľ to funguje pre žiakov 4. A a 3. B. Navštevujte našu Facebookovú stránku –… Pokračovanie…

Opatrenie ministerstva školstva – Školy zostanú uzavreté do odvolania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020… Pokračovanie…

Spevácka súťaž

Na našej základnej škole sa dňa 28. februára konalo školské kolo speváckej súťaže. Každá triedna učiteľka vybrala zo svojej triedy troch najlepších spevákov, ktorí mali možnosť predviesť svoj spevácky talent pred všetkými spolužiakmi. Súťažiaci spievali slovenské ľudové piesne a súťažili v dvoch kategóriách. kategória: 0. A, 1.A, 1.B 2. A a žiaci… Pokračovanie…