Čítaním k poznaniu

Označenie PROJEKT „Čítaním k poznaniu“ ITMS kód projektu: 26130130052 DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Ciele projektu Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie a opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, prioritná os 3.… Pokračovanie…

Svetový deň zdravej výživy

Každoročne sa 16. október oslavuje ako Svetový deň zdravej výživy. Na našej škole sme si ho pripomenuli a tematike zdravého životného štýlu a správneho stravovania sme sa venovali v pondelok 17.10.2011. Aktivity sme začali už dopoludnia – zdravou desiatou. V jednotlivých triedach boli pripravené ďalšie aktivity, ako príprava zeleninových a… Pokračovanie…