FinQ

FinQ – projekt pilotného overovania programu FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne pre zlepšenie finančnej kultúry. Jeho cieľom je najmä rozvoj kritického myslenia v kontexte financií a celkovej finančnej kultúry žiakov základných a stredných škôl na Slovenku, aby žiaci dokázali prijímať správne rozhodnutia aj vo finančnej oblasti. Začiatok projektu je september 2019,… Pokračovanie…

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít ITMS kód projektu: 26130130051 DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT Dátum začatia: 1. 7. 2012 Ukončenie do: 31. 10. 2014 Ciele projektu Na našej škole sa realizuje projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii… Pokračovanie…

Čítaním k poznaniu

Označenie PROJEKT „Čítaním k poznaniu“ ITMS kód projektu: 26130130052 DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Ciele projektu Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie a opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, prioritná os 3.… Pokračovanie…