Červené stužky

Naša škola sa už tradične zapája do kampane Červené stužky. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. AIDS je celosvetovým problémom a touto chorobou trpí veľmi veľa detí, ktoré nemajú možnosť prežiť svoje detstvo s pocitom bezpečia a istoty. Žiaci našej školy diskutovali o tomto probléme so svojimi triednymi učiteľkami a svoju spolupatričnosť k postihnutým touto chorobou vyjadrili rôznymi aktivitami(tvorením pavučiny priateľstva a nosením červených stužiek). Všetci sme si vedomí, že tento problém nevymizne z večera do rána, ale postupnou osvetou môže každý prispieť k minimalizovaniu rizík spojených s nevedomosťou, drogovou závislosťou a iných sociálno-patologických javov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.