Čítaním k poznaniu

logo-agentura-mssr logo-eu logo-op-vz

Označenie
PROJEKT „Čítaním k poznaniu“
ITMS kód projektu: 26130130052
DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Ciele projektu

Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie a opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, prioritná os 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Realizácia projektu sa začala 19.3.2012 a ukončenie sa predpokladá najneskôr 28.02.2014. Cieľom je:

  • Inovovať vzdelávanie s dôrazom na rozvoj čitateľskej gramotnosti, vytvoriť predpoklady na učenie sa ostatných predmetov a uplatnenie sa na trhu práce,
  • Komplexná inovácia predmetov za účelom zvýšenia čitateľskej gramotnosti nevyhnutnej pre ďalšie štúdium a pre uplatnenie v bežnom živote a pracovnom trhu,
  • Vyškolením pedagógov pripraviť ich na relizáciu kvalitnej inovácie vyučovania.

Základná škola, v snahe skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, sa zapojila do projektu pod názvom

ČÍTANÍM K POZNANIU
Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom projektu je inovovať vzdelávanie s dôrazom na rozvoj čitateľskej gramotnosti, vytvoriť predpoklady na učenie sa ostatných predmetov a uplatnenie sa na trhu práce. Vyškolením pripraviť pedagógov na realizáciu kvalitnej inovácie vyučovania. Do projektu je zapojených 7 pedagógov a 75 žiakov.
spravodajca
Projekt sme začali plniť v marci 2012 a ukončenie aktivít sa predpokladá vo februári 2014. Schválené boli celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 103 405,98€. Tento rozpočet zahŕňa výdavky na materiál a výpočtovú techniku, prístroje, knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky, školenia, kurzy, odmeny zamestnancov a iné náklady spojené s realizáciou projektu.

Výsledkom bude 55 inovovaných/novovytvorených učebných materiálov, jeden nový program formálneho vzdelávania pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), 24 inovovaných didaktických prostriedkov pre 75 žiakov pochádzajúcich z MRK zapojených do realizácie aktivít projektu.

Toto sú úvodné informácie o projekte. Učitelia už s tvorbou pracovných listov začali a pripravujú sa aj ďalšie aktivity. O všetkých týchto aktivitách budeme zverejňovať informácie nielen prostredníctvom časopisu Vydrnícky spravodajca, ale môžete si o tom prečítať na našom webovom sídle, ktoré budeme pravidelne aktualizovať.

Vyučovací proces


Školenie a vzdelávanie pedagogických pracovníkov
25. 1. 2013

5. 3. 2013

15. 3. 2013

19. 3. 2013

25. 3. 2013

9. 9. 2013 – učitelia si prevzali
Osvedčenia o ukončení vzdelávania
„Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa“

12. 11. 2013 – Rozvoj metakognitívnych stratégií

4. 12. 2013 – Špecifiká vo výchove žiaka s poruchami správania – praktický nácvik

10. 2. 2014 – Využívanie hlasovacieho zariadenia vo vyučovaní

10. 2. 2014 – Učitelia overujú vytvorené pracovné listy so žiakmi

Publicita
Podtatranské noviny (PDF)
Podtatranské noviny č.42 z 15.10.2013 (PDF)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.