Didaktické hry v prírode

Miesto konania: ZŠ – Lúka pod lesom a späť
Účel: Pozorovanie jesenných zmien v prírode, orientácia v priestore.
Rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity.
Výchova k ochrane zdravia a ochrane životného prostredia. Bezpečné správanie sa v prírode. Cestou si žiaci opakovali učivo z prírodovedy o listnatých a ihličnatých stromoch a tiež o reliéfe krajiny. Rozvíjali svoju pohybovú aktivitu behom v náročnejšom teréne s prekonávaním prírodných prekážok. Na záver si zahrali ekologickú hru „ Čo nepatrí do prírody “ a vyčistili smeti a papiere z lúky. V čase didaktických hier boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy. Didaktické hry v prírode splnili svoj cieľ a žiaci sa opäť naučili niečo nové nielen z teoretickej, ale aj praktickej časti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.