Dokumenty MŠ

Školský vzdelávací program

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy

Školský poriadok

Plán práce

Comments are closed.