O našej škole

Z histórie školy
Do roku 1981 sa vyučovalo v dvoch starých budovách. Vyučovalo sa v spojených ročníkoch. Vzdelávanie v terajšej budove školy sa začalo 2. septembra 1981. Organizácia školy bola 3–triedna s počtom žiakov 68 a spojenými ročníkmi 2. a 3. Od 1.9.1983 bolo zriadené oddelenie školskej družiny (ŠD) a školská jedáleň. Od školského roku 1984/85 sa zriadilo ďalšie oddelenie ŠD. Počet žiakov na škole pomaly rástol a od školského roku 1996/97 už mal každý ročník svoju triedu a ročníky spojené neboli. Už v ďalšom školskom roku bol zriadený 0.-tý ročník a organizácia školy bola 5-triedna. Od školského roka 2001/2002 bola zrušená školská jedáleň a pribudla špeciálna trieda pre vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím.
6- triedna organizácia školy s dvoma oddeleniami ŠKD (Školský klub detí) funguje doteraz.

Charakteristika školy a jej zameranie

Základná škola je jedinou školou v obci. Škola má právnu subjektivitu a spolu s materskou školou tvorí jeden právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou Vydrník, 121. Počet žiakov sa každoročne pohybuje okolo 85 žiakov. Organizácia vyučovania je šesťtriedna, spojené ročníky škola nemá. Každý ročník má svoju triedu. Pre žiakov, ktorí vykazujú školskú nezrelosť , je zriadený 0. ročník. Žiaci s mentálnym postihom sa vzdelávajú v špeciálnej triede. Žiaci s poruchami učenia sa vzdelávajú ako začlenení v klasických triedach. Na škole pracujú 2 oddelenia školského klubu. Všetci žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent v bohatej škále záujmových útvarov, ktoré vedú pedagogickí pracovníci. Škola je umiestnená v strede obce vo veľmi peknom prostredí s veľkým školským dvorom a možnosťou využívania ihriska za školou.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Organizácia školy je 6- triedna, každý ročník sa vyučuje v samostatnej triede. Spojené ročníky ani zmenné vyučovanie na škole nemáme. Pre 2 ročníky s menším počtom žiakov bola zriadená trieda z priestorov kabinetu. Škola má k dispozícii gymnastickú telocvičňu a 2 počítačové učebne. Počítačová trieda má dostatok počítačov a pri vyučovaní všetci žiaci jednej triedy majú možnosť pracovať pri počítači samostatne. Každá trieda má interaktívnu tabuľu , vlastný spätný projektor, dataprojektor a každý učiteľ má k dispozícii prenosný počítač.

Keďže veľká časť žiakov našej školy pochádza zo sociálne zanedbaného prostredia, existuje nielen rečová bariéra, veľké medzery v sociálnom správaní, ale aj nedostatok manuálnej zručností. Mnoho rodičov z tohto prostredia odmieta posielať deti do MŠ a tak prichádzajú do školy deti nepripravené fyzicky, mentálne, ale ani psychicky. Prvoradým cieľom našej školy je priblížiť sa deťom čo najviac, získať si ich dôveru a hravou formou v nultom ročníku čo najviac pripraviť týchto žiakov, aby v ďalších ročníkoch všetky zdravé deti zvládli učivo základnej školy bez problémov. Včas podchytiť poruchy učenia a mentálne poruchy detí, zabezpečiť ich diagnostiku a správne zaradiť do príslušného vzdelávania. Pôsobiť na žiakov aj výchovne. Zamerať sa na správne využívanie voľného času, aby neboli vystavení vplyvu protispoločenských javov.

Už v minulosti sme mali možnosť zistiť, že medzi žiakmi sú mnohí s výtvarným, speváckym, recitačným či telovýchovným talentom. Preto aj naďalej budú fungovať také krúžky, o ktoré budú mať žiaci záujem, kde sa môžu realizovať a prezentovať i mimo našej školy v súťažiach.

Zameranie školy a stupeň vzdelania

Naša škola chce dať žiakom základy pre úspešné zvládnutie ďalšieho vzdelávania na druhom stupni základnej školy. Hlavným predpokladom pre to, aby boli žiaci úspešní v jednotlivých predmetoch je, aby vedeli čítať a čítali s porozumením. Na hodinách jazykového vyučovania rozvíjame ich slovnú zásobu, rečové ale i tvorivé schopnosti a myslenie. Vo veľkej miere chceme využívať prírodovedné predmety nielen na získanie teoretických vedomostí, ale aj na rozvíjanie praktických zručností.

Našim žiakom chceme poskytnúť základné vedomosti a zručnosti pri práci s PC a IKT. Pre zlepšenie plnenia učebných osnov TV bude potrebné zrealizovať výstavbu školského športového areálu. Ten bude slúžiť aj na mimoškolské pohybové aktivity a relaxačnú činnosť na čerstvom vzduchu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.