Organizácia MŠ

Naša materská škola je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Vydrník 121. Našim zriaďovateľom je Obec Vydrník. Poskytuje nielen útočisko deťom zamestnaných rodičov, ale aj kvalitnú prípravu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Naša materská škola je dvojtriedna a poskytuje sa v nej výchovno-vzdelávacia činnosť deťom od 2 do 6 rokov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 3 učiteľky.

Riaditeľka ZŠ s MŠ, Vydrník 121 Mgr. Jana Baňasová
Zástupkyňa pre materskú školu Zuzana Pencáková
Učiteľky materskej školy Mgr. Katarína Korheľová, Bc. Mariana Slavkovská

Projektoví pedagogickí zamestnanci MŠ

NP PRIM Podpora inklúzie v Materských školách
špeciálny školský pedagóg
Mgr. Zuzana Burčíková
asistent učiteľa
Mgr. Mária Gáborová

Nepedagogickí zamestnanci MŠ

upratovačka MŠ: Mária Barabasová
zamestnanec pre výdaj stravy: Daniela Horváthová

Počet detí v MŠ

  • V materskej škole je zapísaných 38 detí
  • 10 detí je v predškolskom veku
  • 9 detí v hmotnej núdzi

Poplatok za MŠ

Poplatok na 1 dieťa na mesiac:

  • poldenná prevádzka 6,- €
  • celodenná prevádzka 12,- €
  • Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

Denný poriadok MŠ

7.00 – 9.00 – hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávy
9.00 – 9.20 – desiata
9.20 – 10.00 – edukačné aktivity
10.00 – 11.30 – pobyt vonku, pohybové a relaxačné aktivity
11.30 – 11.45 – činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
11.45 – 12.30 – obed, činnosti zabezpečujúce správnu ťivotosprávu
12.30 – 14.30 – príprava na odpočinok, odpočinok
14.30 – 15.00 – olovrant
15.00 – 16.00 – hry a hrové činnosti, edukačné aktivity

Comments are closed.