Organizácia školy

Škola má právny subjektivitu a spolu s materskou školou tvorí jeden právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou, Vydrník 121.
Každý ročník má svoju triedu, na škole nie sú spojené ročníky. Žiaci , ktorí pri zápise na povinnú školskú dochádzku vykazujú školskú nezrelosť, majú možnosť sa vzdelávať v nultom ročníku. Žiaci s mentálnym postihom sa vzdelávajú v špeciálnej triede.

Začíname školský rok 2019/2020, aby sme pokračovali a nadviazali na to, čo sme sa naučili.
Cieľom našej výchovnov-vzdelávacej práce je dať žiakom základy pre ďalšie vzdelávanie , naučiť ich učiť sa a tým získavať predpoklady pre uplatnenie sa v živote.
Chceme aby okrem čítania s porozumením, písania a počítania naučili sa vnímať svet okolo seba, objavovať, myslieť a tvoriť.

Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Baňasová
Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Jaroslava Kotočová
Zástupkyňa pre MŠ: Zuzana Pencáková

Učitelia
Mgr. Lenka Štelbacká
Ing. Silvia Vaverčáková
Mgr. Irena Balážová
PaedDr. Tatiana Michlíková
Mgr. Anna Gondová
Mgr. Jaroslava Kotočová
Mgr. Anna Sedlačková
Mgr. Jaroslav Kaník
Mgr. Eva Bobková

Vychovávateľky
Bc. Andrea Sabolová
Bc. Svatava Suržinová

Pedagogický asistent
Daniela Horváthová
Bc. Andrea Slobodníková

Projektoví pedagogickí zamestnanci ZŠ
Projekt OPĽZ Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vydrník
pedagogický asistent
Bc. Mária Chomová

Učiteľky materskej školy
Zuzana Pencáková
Mgr. Katarína Korheľová
Bc. Mariana Slavkovská

Projektoví pedagogickí zamestnanci MŠ
NP PRIM Podpora inklúzie v Materských školách
špeciálny školský pedagóg
Mgr. Zuzana Burčíková
asistent učiteľa
Mgr. Mária Gáborová

Nepedagogickí zamestnanci

referentka: Emília Žuffová
údržbár: Karol Lesnický
upratovačka: Monika Šabľová
upratovačka MŠ: Mária Barabasová
zamestnanec pre výdaj stravy: Daniela Horváthová

Triedy a triedni učitelia

Trieda Počet Dievčatá V zahraničí Tr.uč.
0. A 16 7 0 PaedDr. Tatiana Michlíková
1. A 16 6 0 Mgr. Lenka Štelbacká
1. B 14 8 0 Mgr. Eva Bobková
2. A 16 6 0 Mgr. Anna Gondová
3. A 15 4 1 Mgr. Irena Balážová
3. B 16 6 0 Mgr. Jaroslava Kotočová
4. A 16 8 3 Mgr. Anna Sedlačková
Špec. 8 2 1 Ing. Silvia Vaverčáková

Čo v základnej škole?

 • škola sa otvára pre žiakov o 7:45 h
 • čas pred začiatkom využijeme na prípravu školských potrieb
 • počas prestávok si skontrolujeme všetky potreby, ktoré budeme na vyučovacej hodine potrebovať
 • vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín
 • počas vyučovacích hodín sa snažíme aktívne pracovať, spoznáme veľa nového, veľa sa naučíme a dozvieme
 • po vyučovaní máme možnosť pracovať v školskom klube a tiež zapojiť sa do krúžkovej činnosti

Harmonogram dňa

1. hodina 8:00 – 8: 45
2. hodina 8:50 – 9: 35
veľká prestávka 9:35 – 9:55
3. hodina 9:55 – 10:40
4. hodina 10:45 – 11:30
5. hodina 11:40 – 12:25

Popoludní žiaci môžu

 • pracovať v školskom klube
 • zapojiť sa do krúžkovej činnosti
 • zapojiť sa do školských a mimoškolských súťaží

Prečo školský klub?

Mnohým našim žiakom rodičia nevedia pomôcť s úlohami . V školskom klube sa žiaci pripravujú na vyučovanie pod dohľadom a s pomocou pani vychovávateľky. Ale hlavne sa tu veľa hrajú, veľa času trávia pri hrách na čerstvom vzduchu .
Na našej škole pracujú 2 oddelenia školského klubu, každé má 25 žiakov
1. oddelenie 1. + 4. ročník: Bc. Andrea Sabolová
2. oddelenie 2. + 3. ročník: Bc. Svatava Suržinová

Režim školského klubu

11:40 – 12:30 – relaxačná činnosť
12:30 – 13:30 – presun žiakov na obed a späť, obed, rekreačná činnosť
13:30 – 14:30 – záujmová činnosť, hry
14:30 – 14:40 – prestávka, hygiena
14:40 – 15:50 – príprava na vyučovanie
15:50 – 16:00 – upratanie triedy, šatne

Záujmová činnosť

Svoj talent môžu žiaci rozvíjať v bohatej ponuke záujmových krúžkov.

 1. Mixáčik – S. Vaverčáková
 2. Včielky – T. Michlíková
 3. Literárno-dramatický – A. Gondová
 4. 100+1 hra – J. Kotočová
 5. Z rozprávky do rozprávky – I.Balážová
 6. Hudobno-pohybový – L. Štelbacká
 7. Športový – A. Sedlačková
 8. Tvorivé deti – E. Bobková

Čo chceme v tomto školskom roku zorganizovať?

 • september
  • Úprava okolia školy
  • Didaktické hry v prírode
 • október
  • Deň zdravej výživy
  • Záložka do knihy
  • Besiedka pre jubilantov
 • november
  • Šarkaniáda
 • december
  • Mikuláš
  • Besiedka pri jedličke
 • január
  • Preteky v snehu
 • február
  • Karneval
  • Súťaž v speve
  • Matematická olympiáda
 • marec
  • Súťaž v prednese
  • Vlastná literárna tvorba
  • Súťaž v ilustrácii rozp.
 • apríl
  • Deň otvorených dverí
  • Deň Zeme
  • Deň Rómov
 • máj
  • Cvičenie v prírode
  • Deň matiek
  • Moja mama
 • jún
  • Rómska paleta
  • MDD
  • Dopravná výchova
  • Školský časopis
  • Školský výlet

Poplatky

Školský klub – za 1 dieťa na mesiac 1,20 €
Materská škola – príspevok rodiča za vzdelávanie v MŠ za mesiac:
– celodenná prevádzka – 12,- €
– poldenná prevádzka – 6,- €

Dieťa 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je oslobodené od príspevku, dieťa v hmotnej núdzi je oslobodené od príspevku.

Rada školy

za pedagogických zamestnancov
predseda RŠ: Mgr. Anna Sedlačková
podpredseda: Bc. Mariana Slavkovská

za nepedagogických zamestnancov
Emília Žuffová

za rodičov
Renáta Kroščenová
Marcela Pavliščáková
Lucia Žigová
Lucia Kroščenová MŠ

zástupcovia obce
Martin Barabas
Mária Barabasová
Bc. Peter Gurník
Patrik Šabla

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. 10. 2019 (utorok) 30. 10. – 31. 10. 2019 4. 11. 2019 (pondelok)
vianočné 20. 12. 2019 (piatok) 23. 12. 2019 – 7. 1. 2020 8. január 2020 (streda)
polročné 31. 1. 2020 (piatok) 3. 2. 2020 (pondelok) 4. 2. 2020 (utorok)
jarné
(KE, PO)
28. 2. 2020 (piatok) 2. 3. – 6. 3. 2020 9. 3. 2020 (pondelok)
veľkonočné 8. 4. 2020 (streda) 9. 4. – 14. 4. 2020 15. 4. 2020 (streda)
letné 30. 6. 2020 (utorok) 1. 7. – 31. 8. 2020 2. 9. 2020 (streda)

Organizácia školského roka

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019
 2. Podľa rozvrhu hodín sa vyučuje od 3. septembra 2019
 3. Prvý polrok sa končí 31. januára 2020. Druhý polrok končí vyučovanie 28. júna 2020

Comments are closed.