Oznam pre žiakov a rodičov o spôsobe záverečného hodnotenia v šk. r. 2019/2020

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy s materskou školou, Vydrník 121, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, a preto sa tieto predmety neklasifikujú, aj keď boli klasifikované.

Pre žiakov nultého ročníka sú to predmety:
Tvorivé rozvíjanie reči, Rozvíjanie grafomotorických zručností, Hudobno-pohybová výchova, Telesná výchova, Pracovná výchova.

Pre žiakov 1. až 4. ročníka a špeciálnej triedy sú to predmety:
Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie, Pracovná výchova, Náboženská výchova, Prvouka, Vecné učenie, Vlastiveda, Prírodoveda, Anglický jazyk, Tvorivé písanie, Tvorivá dramatika, Rozvíjanie reči hrou, Informatika.
Spôsob záverečného hodnotenia predmetov na základe rozhodnutia riaditeľky školy po prerokovaní pedagogickou radou konanou elektronicky dňa 22.04.2020:

Slovné hodnotenie:
0. ročník
Rozvíjanie komunikačných schopností
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv
1. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika

Hodnotenie známkou:
2. až 4. ročník a špeciálna trieda
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika

Mgr. Jana Baňasová
riaditeľka ZŠ s MŠ

Oznámenie o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR Spôsob záverečného hodnotenia predmetov žiakov našej školy v školskom roku 2019/2020 po prehodnotení rozhodnutia prerokovania pedagogickej rady z dňa 22.04.2020, pedagogická rada konaná elektronickou formou dňa 30.04.2020 opakovane prerokovala spôsob záverečného hodnotenia predmetov v jednotlivých ročníkoch a riaditeľka školy následne rozhodla:
Oznamujeme rodičom a žiakom Základnej školy s materskou školou, Vydrník 121, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, a preto sa tieto predmety neklasifikujú, aj keď boli klasifikované.
V druhom až štvrtom ročníka a špeciálnej triede sa predmety: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, pracovná výchova, náboženská výchova, prvouka, vecné učenie, vlastiveda, prírodoveda, anglický jazyk, tvorivé písanie, tvorivá dramatika, rozvíjanie reči hrou, informatika hodnotia slovom absolvoval/a /neabsolvoval/a.

Záverečne hodnotenie predmetov Slovenský jazyk a literatúra a matematika sa v druhom až štvrtom ročníka a špeciálnej triede realizuje formou klasifikácie.

V nultom a prvom ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia vo všetkých predmetoch.

Mgr. Jana Baňasová
riaditeľka školy

Bookmark the permalink.

Comments are closed.