Čítaním k poznaniu

Označenie PROJEKT „Čítaním k poznaniu“ ITMS kód projektu: 26130130052 DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Ciele projektu Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie a opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, prioritná os 3.… Pokračovanie…