Týždeň boja proti drogám

V rámci týždňa boja proti drogám sa na škole konalo niekoľko rôznych aktivít. Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli o škodlivosti drog a omamných látkach, o nebezpečenstve, ktoré so sebou prinášajú výdobytky modernej techniky ako internet a sociálne siete, pracovali s učebnicou a pracovným zošitom Nenič svoje múdre telo, s výukovými programami na PC a v rámci aktivít riešili rôzne tajničky, osemsmerovky a tajné šifrovačky… Základ, ktorý si všetci z týchto aktivít odniesli, je poznanie dôležitosti pozitívneho trávenia voľného času a tým minimalizovanie rizika prepadnutiu sociálno – patologickým javom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.