Usmernenie k prijímaniu detí na povinnú školskú dochádzku

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým a menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v § 60 (Prijímanie na základné vzdelávanie).
V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („zápis“). Podľa § 20 ods. 5 školského zákona žiak plní povinnú dochádzku v škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu. Zákon umožňuje, aby žiak plnil povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy na základné vzdelávanie prijme.

Aj zákonný zástupca, ktorý sa zdržiava v zahraničí, je povinný svoje dieťa, ktoré dosiahlo vek na plnenie povinnej školskej dochádzky, prihlásiť na jej plnenie. Následne s príslušnou školou rieši plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa v súlade s § 23 až § 26 školského zákona (osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky).

Ak sa preukáže na základe diagnostiky v príslušnom zariadení výchovného poradenstva a prevencie, že dieťa prihlásené na plnenie povinnej školskej dochádzky má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť, rieši sa povinná školská dochádzka dieťaťa na základe žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania poradenského zariadenia takým spôsobom v súlade so školským zákonom, aby vzdelávanie bolo v prospech dieťaťa (napríklad odkladom povinnej školskej dochádzky, zaradením do nultého ročníka základnej školy, alebo začlenením do bežnej triedy ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preradením do školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne do špeciálnej triedy v základnej škole, ak je zriadená).

Miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole určí v súlade s § 20 ods. 3 školského zákona

  • obec všeobecne záväzným nariadením,
  • orgán miestnej štátnej správy v školstve (okresný úrad v sídle kraja pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti),
  • zriaďovateľ cirkevnej školy (pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti),
  • zriaďovateľ súkromnej školy (pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti).

Odporúčame, aby zriaďovatelia určili termín po konzultácii s príslušným riaditeľom z dôvodu dobrej organizácie a prípravy zápisu.

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má dieťa začať školskú dochádzku. Riaditeľ vydáva rozhodnutie v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v prípade odkladu nástupu na povinnú školskú dochádzku podľa písm. b). Riaditeľ spádovej školy je povinný prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne deti, ktoré majú trvalé bydlisko v školskom obvode tejto spádovej školy (§ 20 ods. 6 školského zákona), a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

Riaditeľ školy je povinný poslať do 30. júna zoznam detí, ktoré prijal na plnenie povinnej školskej dochádzky príslušnej obci, v ktorej majú trvalý pobyt. V zozname uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatých detí.

Podľa § 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec má povinnosť viesť evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a viesť evidenciu, v ktorej škole ju plnia. V zozname majú byť zaevidované všetky deti od veku 6 rokov až do veku 16 rokov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku nielen v spádovej škole, ale aj v iných školách (napr. deti v základných školách podľa výberu zákonného zástupcu, deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v osemročnom gymnáziu a desiaty rok povinnej školskej dochádzky v strednej škole, tiež deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v školách v zahraničí a aj deti, ktoré majú rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky).

Riaditeľ základnej školy do 15. mája doručí písomne Okresnému úradu Prešov, odboru školstva tabuľku Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2016/2017. Tabuľka je zverejnená na www.uips.sk – Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) – Škol (MŠVVŠ SR)3-01 – Príloha_zápis, je aj prílohou tohto usmernenia.

PhDr. Kvetoslava Komanická
vedúca odboru
zapis-1-rocnik-zs (DOC)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.