Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

vzdelavanie-logos
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
ITMS kód projektu: 26130130051
DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT
Dátum začatia: 1. 7. 2012
Ukončenie do: 31. 10. 2014

Ciele projektu

Na našej škole sa realizuje projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“.

Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. januára 2015.

Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici.

Hlavnými aktivitami projektu sú

  • Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov,
  • Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“),
  • Technická podpora aktivít národného projektu.

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Vzdelávanie PZ a OZ bude počas nasledujúcich mesiacov prebiehať na základe analýzy vzdelávacích potrieb. Expertné skupiny, pozostávajúce z pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so žiakmi z MRK, vytvoria 12 programov kontinuálneho vzdelávania a minimálne 40 učebných zdrojov, vydávaných aj v rómskom jazyku. Pre trvalejšiu podporu a dlhodobú udržateľnosť NP sa plánuje tvorba a implementácia dištančnej formy vzdelávania, teda e-vzdelávania, pre potreby programov kontinuálneho vzdelávania.

Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)

CVS umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľnočasovej starostlivosti. CVS poskytne možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ (Žiakom bude poskytnuté stravné v súlade s platnou legislatívou SR.). Novovytvorené učebné materiály zatraktívnia vzdelávanie žiakom z MRK. V rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy, do ktorých sa zapoja rodičia žiakov z MRK.

Technická podpora aktivít národného projektu

  • Každá zapojená ZŠ dostane 2 interaktívne systémy.
  • Každá ZŠ dostane 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z predloženého katalógu spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ.
  • Každá ZŠ získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.

Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce. Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

Vyučovací proces

Publicita

Základná škola pokračuje v plnení podmienok projektu. V rámci projektu boli vytvorené „DVOJIČKY“ (partnerské školy). Naša škola získala za partnera ZŠ Hrabušice. V rámci tejto aktivity majú školy zorganizovať vzájomné 3-dňové stáže. Naša škola zorganizovala túto stáž pre pedagógov ZŠ Hrabušice v dňoch 10.4. – 13.4.2013. Hostia v zložení p. riaditeľka PaedDr. Alena Rerková, Mgr. Viera Keritová a Mgr. Ivana Vadelová a za Školský úrad Veľký Slavkov Mgr. Alena Madzinová si mali možnosť pozrieť školu, jej vybavenie pomôckami, výzdobu , pracovné materiály, učebnice a tiež vlastné pracovné materiály, ktoré si učitelia pripravujú sami. V rámci vyučovania navštívili každú triedu. Otvorenú hodinu v 4. ročníku pripravila riaditeľka školy Mgr. Helena Slobodníková. Talentovaní žiaci školy sa prezentovali kultúrnym programom , ktorý sme pripravili pre hostí. Na záver dňa si mali možnosť pedagógovia vzájomne vymeniť skúsenosti z plnenia projektu, ale aj iné pedagogické skúsenosti. Hosťom sa na našej škole veľmi páčilo a tlmočili nám pozvanie pre našich učiteľov.

Naša škola využila možnosť prihlásiť do projektu MRK 2 aj našu MŠ. Prihláška bola vypracovaná a odoslaná. Či sme vo výbere uspeli, budeme rodičov a verejnosť informovať na našom webovom sídle, ako aj prostredníctvom obecného spravodajcu.

Mimoškolská záujmová činnosť

Bookmark the permalink.

Comments are closed.