Zápis detí do materskej školy 2020/2021

Podmienky prijatia

 • Do materskej školy budú prijímané deti na základe podanej písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu pre nasledujúci školský rok. Termín zápisu – podávania vyplnenej žiadosti:
  od 18. mája do 22. mája 2020 v čase od 8:00 hod. do 13:00 h osobne alebo do poštovej schránky materskej školy, príp. základnej školy. Pokiaľ bude voľná kapacita, je možné podať žiadosť aj v priebehu školského roka.
 • Zápisu sa zúčastní rodič/zákonný zástupca bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Dôraz na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení – účasť na zápise s ochranným rúškom a rukavicami.
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa k zápisu nevyžaduje.
 • Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa  do materskej školy vydáva riaditeľka školy spravidla do 30. júna. Môže dieťaťu povoliť a vydať rozhodnutie o zaradení na adaptačný pobyt, ktorý však nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
  Ak do času vydávania rozhodnutí o prijatí dieťaťa rodič/zákonný zástupca dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
 • Prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.
 • Dieťa má ovládať základné hygienické návyky, je čistotné, samostatne sa stravuje, ovláda slovenský jazyk /aj čiastočne /.
 • Rodič/zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa Zákona č.245/2008 Z.z. § 28 ods. 4 prispievať za pobyt dieťaťa v MŠ  na čiastočnú úhradu výdavkov sumou 12,-eur mesačne.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.